Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2024

Gösterim: 2076

STRATEJİK HEDEFLER

Üniversitemizde öğrenim gören engelli öğrencilerin, öğrenim hayatlarını kolaylaştırmak için gerekli akademik ortamı hazırlamak, eğitim-öğretim süreçlerine tam katılımlarını sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak ve düzenlemeler yapmaktır.İnsan toplumsal bir varlıktır, içinde yaşadığı topluma katılarak yaşar. Önemli olan, katılımın varlığı ya da gerekliliği değil, düzeyidir. Tüm insanlar eşit doğar ve eğitim fırsatlarında, topluma katılımda eşit haklara sahiptir. İnsan hakları alanındaki başarılı uygulamalar da, çoğunlukla toplum içindeki, engelli ya da engelsiz, bütün bireylere sağlık, eğitim, ulaşım, sosyal güvenlik, istihdam ve adalet gibi hizmetlerin yeterli olarak verilip verilmediği ile ölçülmektedir. Eğitim, öğrenim bir bireyin ufkunun gelişmesi, hayata aktif ve etkili olarak katılıp üretmesi için en önemli temeldir. Bu en temel ihtiyaç için fırsat eşitliği esastır. Engelli bireylerin sorunları, hiç kuşkusuz küresel insan hakları sorunudur ve engellilikle ilgili en önemi nokta, toplumda, “farkındalığın yaratılması”, “anlaşılma” gereksinimlerinin karşılanmasıdır. Bu farkındalığa sahip olan Üniversitemiz, engelli öğrenciler için yardımcı donanım ve bilgisayar teknolojilerini sağlayarak kendilerine güvenlerini ve bağımsızlıklarını kazandırmak yanında, üniversite yönetim hiyerarşisinde ilgili Engelsiz Üniversite Öğrenci Birimimiz ve personelimizle “engelli destek merkezleri”, “engelli öğrenci hizmetleri” kurarak, eğitimlerini kolaylaştırmayı da hedeflemektedir. Amacımız, Üniversitemiz tarafından sağlanan hizmetler ile engelli öğrencilerin, diğer öğrencilerle akademik ortamda rekabet edebilmesine olanak sağlamaktır. Yeni Kurulan Üniversitemizde birim olarak her türlü zorluğa engelsiz bir eğitim sağlamak için varız, ve çalışmaya hep hazır olduk ve hep öyle de kalacağız. Birbirimize destek olarak güzel gelişmeler yaşayacağız. Eşit ve engelsiz hayat için “Engelleri Aşacağız, Birlikte başaracağız!

Koordinatörlüğümüzün amacı, Üniversitemizde öğrenim gören engelli öğrencilerin, öğrenim hayatlarını kolaylaştırmak için gerekli akademik ortamı hazırlamak, eğitim-öğretim süreçlerine tam katılımlarını sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak ve düzenlemeler yapmaktır.

Koordinatörlüğümz Misyon ve Vizyon doğrultusunda Görevleri ve Stratejik Hedefleri;

 1. Üniversite programlarına kaydı yapılan engelli öğrencilerin öğrenimlerini sürdürdükleri sırada eğitim, öğretim, burs, idari, fiziksel, barınma, sosyal ve benzeri alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanabilmesi için alınması gereken önlemleri belirlemek ve ortadan kaldırmak üzere çözüm önerileri sunmak, gerekli düzenlemeleri üniversitede bulunan diğer birimler veya daire başkanlıkları ile eşgüdüm içerisinde yapmak
 2. Engelli üniversite öğrencilerinin akademik, fiziksel ve sosyal yaşamlarını engellemeyecek biçimde öğretim programlarını düzenlemek için engelli öğrencinin devam ettiği eğitim ortamının uygunlaştırılması, engellilere yönelik araç gereç temini, özel ders materyallerinin hazırlanması, engellilere uygun eğitim, araştırma ve barınma ortamlarının düzenlenmesi konularında çalışmalar yapmak.
 3. Yükseköğrenim düzeyindeki öğrenci ve öğretim elemanlarına yönelik yayın faaliyetlerinde bulunmak, öğretim elemanlarına engellilik ile bunun getirdiği sınırlılıkları ve yapılması gereken düzenlemeleri anlatan ve bilgi veren doküman hazırlamak, bilinç düzeyini arttırmak, ilgililere danışmanlık hizmeti vermek, gerektiği durumlarda hizmet içi eğitim sağlamak.
 4. Engellilik alanında bilinç ve duyarlılık düzeyini artırmak için program ve projeler geliştirmek, seminer, konferans ve benzeri faaliyetler düzenlemek.
 5. Birimin çalışma programını hazırlamak, yürütmek, faaliyetler için gerekli bütçe ihtiyaçlarını belirlemek ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp bağlı bulunduğu rektör yardımcısına sunmak.
 6. Görev ve faaliyet alanına giren konularda konunun taraflarına yönelik yayın, doküman ve bilgilerin yer aldığı, üniversitede okuyan engelli öğrencilerin sorunlarını ve isteklerini dile getirmelerine olanak sağlayan, ilgili birimle iletişimine de imkân veren bir internet sitesi oluşturmak.
 7. Alınan kararların ve belirlenen stratejilerin uygulanmasını denetlemek.
 8. Maddi güçlüğü bulunan engelli öğrencilerin yardımcı araç gereçlerinin ücretsiz temini yönünde çalışmalarda bulunmak.
 9. Bütün öğrencilerin adil ve doğru bir şekilde ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulması, fırsat eşitliğini sağlamak ve eğitim-öğretim sürecini engelli öğrenciler için de anlamlı hale getirmek üzere; engelli öğrenci için sınavlarla ilgili süre, mekân, materyal uyarlamaları yapmak, refakatçi okuyucu sağlamak ve engelin doğasından kaynaklanan farklılıklara göre gerekli tedbirleri almak, düzenlemeleri yapmak.
 10. İstihdam olanakları ve mesleklere ilişkin bilgilendirme yapan bilgilendirici kitaplar hazırlanması konusunda çalışmalar yapılmasını ve bunların engelli öğrencilere ulaştırılmasını sağlayacak tedbirler almak.
 11. Üniversite programlarını kazanan engelli öğrencileri kayıt sırasında tespit etmek.
 12. Üniversite yerleşkesinin ve yerleşkede bulunan yapılar ile açık alanların engelli öğrenciler için ulaşılabilir olmasını sağlamak.
 13. Engelli öğrencilerin üniversitedeki sosyal yaşama uyumlarını ve katılımlarını desteklemek üzere üniversitenin akademik ve idari birimleri ile işbirliği içinde sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif aktiviteler planlamak ve düzenlemek.